Veugelers-advocatuur-logo

De AOW- en pensioenrichtleeftijd gaan versneld omhoog. Bent u hier al op voorbereid?

23 juni, 2017   |  Delen:

Wellicht herkent u de situatie nog wel van vorige wijzigingstrajecten, waarbij eind december nog de instemming van de werknemers gevraagd moest worden, omdat het traject met de ondernemingsraad toch langer duurde dan vooraf gedacht. Dit kan voorkomen worden door de wijziging van de pensioenrichtleeftijd tijdig op de agenda te zetten. Hierbij is het wenselijk om een goed beeld te hebben van de verschillende pensioenleeftijden die zijn opgenomen in de individuele en/of collectieve arbeidsovereenkomst en het pensioenreglement. Sluiten deze leeftijden naadloos op elkaar aan? Is het duidelijk voor de werknemer welke keuzes er zijn ten aanzien van de pensioeningang en welke rechten hij heeft bij het einde van zijn dienstverband  nu de pensioenrichtleeftijd blijft afwijken van de AOW-leeftijd?Adobestock_96320075

Aanpassing AOW- en pensioenrichtleeftijd
De fiscale pensioenrichtleeftijd wordt per 1 januari 2018 verhoogd naar 68 jaar. Dit betekent dat (nagenoeg) alle pensioenregelingen (wederom) gewijzigd moeten worden. Werkgevers moeten hiervoor instemming vragen aan de ondernemingsraad én aan de individuele werknemers(vertegenwoordigers). Aangezien het een tijdrovend proces kan zijn om de instemmingen rond te krijgen, adviseren wij u om de wijziging van de pensioenregeling tijdig op de agenda te zetten.

De fiscale pensioenrichtleeftijd werd eerder per 1 januari 2014 verhoogd naar 67 jaar. De reden hiervan was de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd (Wet VAP). In de Wet VAP werd vastgelegd dat de pensioenrichtleeftijd in de toekomst zal worden gekoppeld aan de levensverwachting vanaf 65 jaar. Op basis van de meest recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is de levensverwachting vanaf 65 jaar gestegen, waardoor verdere verhoging van de fiscale pensioenrichtleeftijd noodzakelijk is.

De AOW-leeftijd dient op basis van de Wet VAP en de meest recente cijfers van het CBS ook verder te worden verhoogd. Per 1 januari 2022 zal de AOW-leeftijd hierdoor uitkomen op 67 jaar en drie maanden. De AOW-leeftijd en de fiscale pensioenrichtleeftijd blijven dus van elkaar afwijken. De pensioeningangsdatum in de collectieve pensioenregeling kan overigens binnen de wettelijke kaders worden vervroegd of uitgesteld. Hierdoor kunnen werknemers een pensioeningangsdatum kiezen die aansluit op hun AOW-leeftijd. Een “pensioengat” kan op deze wijze worden voorkomen.

Mogelijke problemen
In de praktijk is het de vraag welke pensioen(richt)leeftijd is opgenomen in de individuele arbeidsovereenkomst, de collectieve arbeidsovereenkomst en het pensioenreglement. Voor zowel werkgever als werknemer is het dan duidelijk wanneer het dienstverband eindigt en de werknemer ouderdomspensioen en/of AOW ontvangt.

Maar wat nu als er afwijkende pensioen(richt)leeftijden worden gehanteerd in de verschillende documenten? In de individuele arbeidsovereenkomst is dan bijvoorbeeld 65 jaar opgenomen als pensioenleeftijd (pensioenontslagdatum), in het pensioenreglement 68 jaar en in de Algemene Ouderdomswet  66 jaar.  Wanneer kan de betreffende werknemer dan met pensioen? Werkgevers dienen hierop bedacht te zijn door de verschillende documenten te checken.

Mogelijke problemen kunnen dan bijvoorbeeld ontstaan op het moment dat het voor een werkgever niet duidelijk is wanneer het dienstverband met oudere werknemers mag worden beëindigd vanwege het bereiken van een bepaalde pensioenleeftijd, zonder instemming van de werknemer, het UWV of de kantonrechter.

Het kan ook onduidelijkheden veroorzaken als een werknemer in dienst is gebleven na zijn AOW-leeftijd en wil weten of hij nog pensioen mag blijven opbouwen of zijn pensioen mag laten ingaan. Deze onduidelijkheid kan evens voorkomen worden door de verschillende documenten na te lopen. 

Toekomstige wetgeving

Op 21 december 2016 is een concept wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen gepubliceerd middels een internetconsultatie. In dit concept wetsvoorstel komt Staatssecretaris Klijnsma tegemoet aan de wens van pensioenuitvoerders om de mogelijkheden te verruimen voor collectieve waardeoverdracht die samenhangt met de aanpassing van de pensioenrichtleeftijd.

In 2013 bepaalde Staatssecretaris Klijnsma en DNB al dat er geen sprake is van een interne collectieve waardeoverdracht conform artikel 83 Pensioenwet indien enkel de pensioeningangsdatum van bestaande pensioenaanspraken wordt verhoogd, terwijl de deelnemer het recht behoudt om de pensioeningangsdatum te vervroegen. Daarbij dient ook sprake te zijn van collectieve actuariële gelijkwaardigheid. In dergelijke gevallen dienden pensioenuitvoerders dus niet een collectieve waardeoverdracht bij DNB te melden en de individuele deelnemers in de gelegenheid te stellen bezwaar te maken tegen de interne waardeoverdracht.

In het concept wetsvoorstel wordt nu voorgesteld om artikel 83 Pensioenwet aan te passen door het individuele bezwaarrecht bij een verhoging van de wettelijke pensioenrichtleeftijd te schrappen. Daarbij worden voorwaarden voorgesteld die voorkomen dat de deelnemer wordt benadeeld. De herrekening dient collectief actuarieel gelijkwaardig te zijn en de pensioenregeling dient te voorzien in de mogelijkheid om de pensioeningangsdatum te vervroegen. Door middel van deze wijziging kunnen pensioenuitvoerders kosten besparen ten gunste van het collectief. Staatssecretaris Klijnsma streeft er naar dat het wetsvoorstel op 1 januari 2018 in werking treedt. 

De mogelijke toekomstige schrapping van het individuele bezwaarrecht bij verhoging van de pensioenrichtleeftijd geldt overigens alleen voor de pensioenuitvoerders. Werkgevers dienen nog steeds voor de verhoging van de pensioenrichtleeftijd altijd instemming te vragen aan de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging en individuele werknemers(vertegenwoordigers).

Meer actualiteiten op jaartal

New_year
1 september, 2017

Moet uw pensioenregeling nog worden aangepast vóór 1 januari 2018?Rekenmachine_en_geld
1 september, 2017

Inspraak deelnemer wenselijk bij waardeoverdracht kleine pensioenen?Kaart_van_europa
11 juli, 2017

Geen hogere urgentie voor implementatie IORP 2 inzake grensoverschrijdende waardeoverdrachtAdobestock_94242754
11 juli, 2017

Fusies mogelijk voor verplichte bedrijfstakpensioenfondsenHouse-money-capitalism-fortune-12619
22 juni, 2017

Uitvoerbaarheid nettopensioenregelingen bij pensioenfondsenPensioenklem
22 juni, 2017

Beëindigen opbouw Pensioen in eigen beheer vóór 1 juli 2017Eu
16 juni, 2017

Implementatie IORP2 richtlijnVeug039
7 april, 2017

Nieuwsbrief Pensioen in Eigen Beheer definitief afgeschaft.Adobestock_78231889
23 februari, 2017

Fusie verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen.Adobestock_115789129
26 januari, 2017

Novelle Uitfasering pensioen in eigen beheerAdobestock_84437972
17 januari, 2017

Seminar IORP II Brussel17 januari, 2017

DGA workshop5 januari, 2017

Nieuwsbrief DGA januari 2017

29 december, 2016

Passende compensatie voor partner dga: een hele uitdagingAdobestock_96320075
28 september, 2016

Mevrouw Klijnsma, zijn we wel op de goede weg?20 september, 2016

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2016Adobestock_94619755
19 september, 2016

Ondernemingsraad krijgt vanaf 1 oktober 2016 meer zeggenschap over pensioen1 september, 2016

Corine Hoekstra en Roel Veugelers hebben een cursus over het wijzigen van een pensioenregeling gegeven bij DAS.1 september, 2016

Inwerkingtreding Wet Verbeterde Premieregeling12 juli, 2016

Nieuwsbrief juli 201623 juni, 2016

Corine Hoekstra heeft gesproken op het PensionsEurope Congres in Brussel over grensoverschrijdende pensioenen20 mei, 2016

SER: Persoonlijk pensioenplan sluit beter aan op maatschappelijke trends4 mei, 2016

Roel Veugelers schreef als lid van de adviescommissie pensioenrecht29 april, 2016

Instemming OR bij wijziging pensioenuitvoerder21 april, 2016

Allocatiefunctie ruim uitgelegd voor verplichtstelling StiPPAdobestock_86306288
12 april, 2016

Loopt uw pensioencontract binnenkort af? Het APF kan interessant zijn!12 april, 2016

Korting partnerpensioen bij groot leeftijdsverschil kan verboden zijnAdobestock_104200216
12 april, 2016

Let op! OR krijgt meer rechten bij pensioen!12 april, 2016

Nu pensioen inkopen is nadelig. Wat zijn de alternatieven?12 april, 2016

Waardeoverdracht naar beschikbare premieregeling? Niet zonder risico's voor werkgever en adviseur!1 april, 2016

Ziekte en pensioen: onaangename verrassing ligt op de loer1 maart, 2016

Instemmingsrecht voor de OR: nog enkele aandachtspunten4 februari, 2016

Corine Hoekstra, Annemarie Hoogwerff Kroon en Roel Veugelers hebben de International Pensions Group meeting van Ius Laboris bij Sackers in Londen bijgewoond.1 februari, 2016

Onbedoelde onduidelijkheid bij onbedoeld onvoorwaardelijke toeslagverlening

17 december, 2015

Behoefte aan eenvoudiger pensioenenAdobestock_120299953__1_
1 december, 2015

De eenvoud gediend: weg met het partnerpensioen op kapitaalbasis6 november, 2015

Nieuwsbrief29 october, 2015

Veugelers Advocatuur heeft zich aangesloten bij het Ius Laboris Netwerk21 augustus, 2015

Corine Hoekstra is op 21 augustus 2015 beëdigd als advocaat.1 augustus, 2015

Corine Hoekstra is in dienst getreden1 juni, 2015

Onjuiste pensioeninformatie: wie zit er met de gebakken peren?18 mei, 2015

Roel Veugelers neemt deel aan het IPEBLA-congres in Brussel en is daar één van de workshopleiders8 april, 2015

Wij zijn op zoek naar een ervaren pensioenadvocaat/jurist1 april, 2015

Eindelijk duidelijkheid over instemmingsrecht OR1 februari, 2015

Pensioenakkoord gerealiseerd?!

1 november, 2014

SER-advies over instemmingsrecht OR: een degelijke basis!1 november, 2014

Het pensioenlab: jongeren debatteren mee over pensioenen1 april, 2014

Instemmingsrecht voor OR een goede zaak!

1 october, 2013

Follow up consultatie1 october, 2013

Hoe hoog is de drempel bij eenzijdige wijziging pensioenregeling?16 september, 2013

De Wet versterking bestuur pensioenfondsen: nog complexer!5 september, 2013

Consultatie reële ambitieovereenkomst23 augustus, 2013

Annemarie Hoogwerff Kroon is op 23 augustus 2013 beëdigd als advocaat.3 juni, 2013

Pensioenregeling wijzigen: makkelijker gezegd dan gedaan!27 mei, 2013

Roel Veugelers neemt deel aan het IPEBLA congres in Rome en is daar één van de workshopleiders.6 april, 2013

Mediation: interessant alternatief bij pensioengeschillen25 januari, 2013

Nieuwsbrief Veugelers Advocatuur25 januari, 2013

Kijk uit met "historisch" korten op ons pensioen

22 november, 2012

Aangepaste regeling korten pensioenaanspraken21 november, 2012

Uitstel nieuw financieel toetsingskader1 october, 2012

De pensioendatum is dood, leve de nieuwe vrije pensioendatum!24 september, 2012

Persbericht: Kabinet kiest voor evenwichtige aanpak pensioenproblemen.1 augustus, 2012

Annemarie Hoogwerff Kroon is als pensioenjuriste in dienst getreden.25 mei, 2012

Persbericht AOW-leeftijd23 april, 2012

Robin van der Ham geeft cursus "Korten van pensioen, kan dat?"23 februari, 2012

Robin van der Ham geeft een cursus "Korten van pensioen, kan dat?" bij een grote rechtsbijstandsverzekeraar.31 januari, 2012

Roel Veugelers geeft een cursus Pensioenrecht en Actualiteiten "Korten op pensioenen, hoe werkt dat" bij een groot advocatenkantoor.

29 november, 2011

Roel Veugelers geeft een cursus29 november, 2011

Roel Veugelers geeft een cursus "Pension Fund Governance" aan het bestuur van een ondernemingspensioenfonds van een internationale onderneming.7 november, 2011

Roel Veugelers geeft een cursus Pensioenrecht bij een internationaal advocatenkantoor17 october, 2011

Roel Veugelers geeft een training Pensioenrecht aan een nieuw bestuurslid van een pensioenfonds1 october, 2011

Roel Veugelers schrijft het artikel "Nieuwe pension fund governance: meer mogelijkheden, maar nodeloos complex".23 mei, 2011

Roel Veugelers neemt deel aan het IPEBLA-congres in Berlijn en is daar één van de workshopleiders.1 april, 2011

Robin van der Ham treedt in dienst als pensioenadvocaat.

7 october, 2010

Roel Veugelers geeft bij de Vereniging voor Arbeidsrechtadvocaten (VRAA) een presentatie over "Snel, langzaam en actueel pensioenrecht".28 mei, 2010

Roel Veugelers geeft bij DAS Rechtsbijstand een lezing over pensioenrecht.1 maart, 2010

Adriana Toren is als secretaresse in dienst getreden.1 januari, 2010

Chera Amma is als juridisch medewerkster in dienst getreden.

18 november, 2009

Roel Veugelers heeft als "peer" meegedaan met de verkiezing van de Gouden Peer4 november, 2009

Advocatie.nl en fdselections.nl maken melding van de oprichting van Veugelers Advocatuur.27 october, 2009

openingsborrel.23 october, 2009

Wij zijn nog op zoek naar een juridisch medewerker/advocaat.

Meer weten

Heeft u vragen over onze specialisaties? Wij leggen het graag aan u uit. Met het contact formulier kunt u ons een vraag stellen en wij zullen zo spoedig mogelijk reageren.

"Keep it short and simple"