Veugelers-advocatuur-logo

Implementatie IORP2 richtlijn

16 juni, 2017   |  Delen:

Het Europees Parlement en de Europese Raad hebben op 23 december 2016 de definitieve versie van de nieuwe Pensioenfondsenrichtlijn, ook wel IORP2 genoemd, gepubliceerd. Uiterlijk op 13 januari 2019 moeten de lidstaten aan de richtlijn volden. In het kader van de implementatie heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in april 2017 artikelsgewijs aangegeven welke Nederlandse bepalingen aangepast moeten worden.

Met name de grensoverschrijdende collectieve waardeoverdracht vergt aanvullende maatregelen in de nationale wetgeving. Volgens artikel 12, lid 3 van de richtlijn moet een meerderheid van de (vertegenwoordigers van) (gewezen) deelnemers én een meerderheid van de (vertegenwoordigers van de) pensioengerechtigden akkoord gaan met een dergelijke collectieve waardeoverdracht.Eu

Staatssecretaris Klijnsma heeft de Tweede Kamer geïnformeerd dat zij voornemens is om hierbij uit te gaan van goedkeuring door een meerderheid van het verantwoordingsorgaan of belanghebbendenorgaan, exclusief de vertegenwoordigers van de werkgever. Voor premiepensioeninstellingen (ppi’s) wil ze uitgaan van instemming van de ondernemingsraad of, wanneer dit niet mogelijk is, door middel van het voorleggen aan alle (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden waarbij een meerderheid van de reacties de doorslag zal geven.

Deze toelichting lijkt meer vraagtekens op te roepen dan dat het de gewenste duidelijkheid biedt.   

Goedkeuring door verantwoordingsorgaan, belanghebbendenorgaan of ondernemingsraad

De eerste vraag in dit kader is wat de richtlijn bedoelt met ‘moet van te voren worden goedgekeurd’. Uit het huidige artikel 90 PW in combinatie met artikel 83 PW vloeit als voorwaarde voor collectieve waardeoverdracht voort dat de belanghebbende geen bezwaar heeft geuit jegens de pensioenuitvoerder over de voorgenomen waardeoverdracht. Wordt met een dergelijke passieve vorm van instemming voldaan aan de richtlijn, of vereist een ‘goedkeuring vooraf’ een actievere vorm van instemming van de belanghebbende? De staatssecretaris laat deze vraag in het midden. Daarnaast  maakt de richtlijn geen verschil tussen waardeoverdracht op verzoek van de werkgever of bij liquidatie. Het is dan ook niet uitgesloten dat deze goedkeuringseisen ook gelden bij waardeoverdracht in geval van liquidatie, waar thans geen bezwaarmogelijkheid geldt voor belanghebbenden. Eén en ander zou een aanzienlijke administratieve verzwaring ten opzichte van de huidige praktijk met zich meebrengen, met name indien de eisen van de richtlijn ook van toepassing worden bij nationale waardeoverdrachten (zie hierna).

De tweede vraag in het kader van de goedkeuring is de wijze van besluitvorming. De richtlijn schrijft voor dat een meerderheid van de betrokken deelnemers én een meerderheid van de pensioengerechtigden goedkeuring moet verlenen aan de waardeoverdracht. De staatssecretaris stelt in haar brief voor om voor pensioenfondsen hierbij uit te gaan van een meerderheid van het verantwoordings- of belanghebbendenorgaan. Bij een gewone meerderheid is echter niet per definitie sprake van een juiste toepassing van de richtlijn. Immers, als één van de drie pensioengerechtigden en alle drie werknemersvertegenwoordigers voor de waardeoverdracht zijn, dan is een meerderheid bereikt. Er is echter geen meerderheid van de pensioengerechtigden akkoord. Hier zal rekening mee gehouden moeten worden bij de  implementatie van de richtlijn.

Bij de PPI zou de vereiste goedkeuring verleend moeten worden door de ondernemingsraad, aldus de staatssecretaris. De pensioengerechtigden hebben echter geen zitting in de ondernemingsraad. Met slechts instemming van de ondernemingsraad wordt daardoor niet voldaan aan de richtlijn. De pensioengerechtigden zullen separaat hun goedkeuring moeten verlenen. Mogelijk kan een Vereniging van Pensioengerechtigden hier als vertegenwoordiger worden aangemerkt. Aan de positie van de pensioengerechtigden bij de PPI wordt echter  geen aandacht besteed in de brief van staatssecretaris Klijnsma.

Impact op nationale waardeoverdrachten

De volgende vraag die de brief van de staatssecretaris oproept is in hoeverre deze aanvullende goedkeuringseisen ook bij nationale collectieve waardeoverdrachten zullen gaan gelden. Immers, als bij een collectieve waardeoverdracht van bijvoorbeeld een Nederlandse PPI naar een Belgische OFP instemming nodig is van de ondernemingsraad, dan ligt het voor de hand dat instemming ook is vereist als geen sprake is van een grensoverschrijdende waardeoverdracht. Het maken van onderscheid tussen een nationale waardeoverdracht en een grensoverschrijdende waardeoverdracht lijkt immers in strijd te zijn met de voorschriften van vrij verkeer van kapitaal.

En als de voorgaande vraag bevestigend beantwoord moet worden, dan werpt direct de volgende vraag zich op; moeten deze aanvullende vereisten ook gaan gelden bij verzekerde regelingen? Verzekeraars vallen niet onder de reikwijdte van de IORP2 richtlijn. Echter, als in de nationale wetgeving aanvullende eisen worden gesteld aan waardeoverdrachten vanuit PPI’s en pensioenfondsen, is het in het kader van een level playing field op nationaal niveau dan ook niet wenselijk dat vergelijkbare voorwaarden gaan gelden voor verzekeraars?

Het voorgaande maakt duidelijk dat er veel gezegd kan worden over slechts één artikellid van de richtlijn. De voorwaarden uit de richtlijn voor grensoverschrijdende waardeoverdracht kunnen mogelijk verdergaande consequenties hebben voor de Pensioenwet en de Nederlandse praktijk dan op het eerst gezicht gedacht.

Meer actualiteiten op jaartal

New_year
1 september, 2017

Moet uw pensioenregeling nog worden aangepast vóór 1 januari 2018?Rekenmachine_en_geld
1 september, 2017

Inspraak deelnemer wenselijk bij waardeoverdracht kleine pensioenen?Kaart_van_europa
11 juli, 2017

Geen hogere urgentie voor implementatie IORP 2 inzake grensoverschrijdende waardeoverdrachtAdobestock_94242754
11 juli, 2017

Fusies mogelijk voor verplichte bedrijfstakpensioenfondsenAdobestock_96320075
23 juni, 2017

De AOW- en pensioenrichtleeftijd gaan versneld omhoog. Bent u hier al op voorbereid?House-money-capitalism-fortune-12619
22 juni, 2017

Uitvoerbaarheid nettopensioenregelingen bij pensioenfondsenPensioenklem
22 juni, 2017

Beëindigen opbouw Pensioen in eigen beheer vóór 1 juli 2017Veug039
7 april, 2017

Nieuwsbrief Pensioen in Eigen Beheer definitief afgeschaft.Adobestock_78231889
23 februari, 2017

Fusie verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen.Adobestock_115789129
26 januari, 2017

Novelle Uitfasering pensioen in eigen beheerAdobestock_84437972
17 januari, 2017

Seminar IORP II Brussel17 januari, 2017

DGA workshop5 januari, 2017

Nieuwsbrief DGA januari 2017

29 december, 2016

Passende compensatie voor partner dga: een hele uitdaging28 september, 2016

Mevrouw Klijnsma, zijn we wel op de goede weg?20 september, 2016

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2016Adobestock_94619755
19 september, 2016

Ondernemingsraad krijgt vanaf 1 oktober 2016 meer zeggenschap over pensioen1 september, 2016

Corine Hoekstra en Roel Veugelers hebben een cursus over het wijzigen van een pensioenregeling gegeven bij DAS.1 september, 2016

Inwerkingtreding Wet Verbeterde Premieregeling12 juli, 2016

Nieuwsbrief juli 201623 juni, 2016

Corine Hoekstra heeft gesproken op het PensionsEurope Congres in Brussel over grensoverschrijdende pensioenen20 mei, 2016

SER: Persoonlijk pensioenplan sluit beter aan op maatschappelijke trends4 mei, 2016

Roel Veugelers schreef als lid van de adviescommissie pensioenrecht29 april, 2016

Instemming OR bij wijziging pensioenuitvoerder21 april, 2016

Allocatiefunctie ruim uitgelegd voor verplichtstelling StiPPAdobestock_86306288
12 april, 2016

Loopt uw pensioencontract binnenkort af? Het APF kan interessant zijn!12 april, 2016

Korting partnerpensioen bij groot leeftijdsverschil kan verboden zijnAdobestock_104200216
12 april, 2016

Let op! OR krijgt meer rechten bij pensioen!12 april, 2016

Nu pensioen inkopen is nadelig. Wat zijn de alternatieven?12 april, 2016

Waardeoverdracht naar beschikbare premieregeling? Niet zonder risico's voor werkgever en adviseur!1 april, 2016

Ziekte en pensioen: onaangename verrassing ligt op de loer1 maart, 2016

Instemmingsrecht voor de OR: nog enkele aandachtspunten4 februari, 2016

Corine Hoekstra, Annemarie Hoogwerff Kroon en Roel Veugelers hebben de International Pensions Group meeting van Ius Laboris bij Sackers in Londen bijgewoond.1 februari, 2016

Onbedoelde onduidelijkheid bij onbedoeld onvoorwaardelijke toeslagverlening

17 december, 2015

Behoefte aan eenvoudiger pensioenenAdobestock_120299953__1_
1 december, 2015

De eenvoud gediend: weg met het partnerpensioen op kapitaalbasis6 november, 2015

Nieuwsbrief29 october, 2015

Veugelers Advocatuur heeft zich aangesloten bij het Ius Laboris Netwerk21 augustus, 2015

Corine Hoekstra is op 21 augustus 2015 beëdigd als advocaat.1 augustus, 2015

Corine Hoekstra is in dienst getreden1 juni, 2015

Onjuiste pensioeninformatie: wie zit er met de gebakken peren?18 mei, 2015

Roel Veugelers neemt deel aan het IPEBLA-congres in Brussel en is daar één van de workshopleiders8 april, 2015

Wij zijn op zoek naar een ervaren pensioenadvocaat/jurist1 april, 2015

Eindelijk duidelijkheid over instemmingsrecht OR1 februari, 2015

Pensioenakkoord gerealiseerd?!

1 november, 2014

SER-advies over instemmingsrecht OR: een degelijke basis!1 november, 2014

Het pensioenlab: jongeren debatteren mee over pensioenen1 april, 2014

Instemmingsrecht voor OR een goede zaak!

1 october, 2013

Follow up consultatie1 october, 2013

Hoe hoog is de drempel bij eenzijdige wijziging pensioenregeling?16 september, 2013

De Wet versterking bestuur pensioenfondsen: nog complexer!5 september, 2013

Consultatie reële ambitieovereenkomst23 augustus, 2013

Annemarie Hoogwerff Kroon is op 23 augustus 2013 beëdigd als advocaat.3 juni, 2013

Pensioenregeling wijzigen: makkelijker gezegd dan gedaan!27 mei, 2013

Roel Veugelers neemt deel aan het IPEBLA congres in Rome en is daar één van de workshopleiders.6 april, 2013

Mediation: interessant alternatief bij pensioengeschillen25 januari, 2013

Nieuwsbrief Veugelers Advocatuur25 januari, 2013

Kijk uit met "historisch" korten op ons pensioen

22 november, 2012

Aangepaste regeling korten pensioenaanspraken21 november, 2012

Uitstel nieuw financieel toetsingskader1 october, 2012

De pensioendatum is dood, leve de nieuwe vrije pensioendatum!24 september, 2012

Persbericht: Kabinet kiest voor evenwichtige aanpak pensioenproblemen.1 augustus, 2012

Annemarie Hoogwerff Kroon is als pensioenjuriste in dienst getreden.25 mei, 2012

Persbericht AOW-leeftijd23 april, 2012

Robin van der Ham geeft cursus "Korten van pensioen, kan dat?"23 februari, 2012

Robin van der Ham geeft een cursus "Korten van pensioen, kan dat?" bij een grote rechtsbijstandsverzekeraar.31 januari, 2012

Roel Veugelers geeft een cursus Pensioenrecht en Actualiteiten "Korten op pensioenen, hoe werkt dat" bij een groot advocatenkantoor.

29 november, 2011

Roel Veugelers geeft een cursus29 november, 2011

Roel Veugelers geeft een cursus "Pension Fund Governance" aan het bestuur van een ondernemingspensioenfonds van een internationale onderneming.7 november, 2011

Roel Veugelers geeft een cursus Pensioenrecht bij een internationaal advocatenkantoor17 october, 2011

Roel Veugelers geeft een training Pensioenrecht aan een nieuw bestuurslid van een pensioenfonds1 october, 2011

Roel Veugelers schrijft het artikel "Nieuwe pension fund governance: meer mogelijkheden, maar nodeloos complex".23 mei, 2011

Roel Veugelers neemt deel aan het IPEBLA-congres in Berlijn en is daar één van de workshopleiders.1 april, 2011

Robin van der Ham treedt in dienst als pensioenadvocaat.

7 october, 2010

Roel Veugelers geeft bij de Vereniging voor Arbeidsrechtadvocaten (VRAA) een presentatie over "Snel, langzaam en actueel pensioenrecht".28 mei, 2010

Roel Veugelers geeft bij DAS Rechtsbijstand een lezing over pensioenrecht.1 maart, 2010

Adriana Toren is als secretaresse in dienst getreden.1 januari, 2010

Chera Amma is als juridisch medewerkster in dienst getreden.

18 november, 2009

Roel Veugelers heeft als "peer" meegedaan met de verkiezing van de Gouden Peer4 november, 2009

Advocatie.nl en fdselections.nl maken melding van de oprichting van Veugelers Advocatuur.27 october, 2009

openingsborrel.23 october, 2009

Wij zijn nog op zoek naar een juridisch medewerker/advocaat.

Meer weten

Heeft u vragen over onze specialisaties? Wij leggen het graag aan u uit. Met het contact formulier kunt u ons een vraag stellen en wij zullen zo spoedig mogelijk reageren.

"Keep it short and simple"