Veugelers-advocatuur-logo

Algemene voorwaarden van Veugelers Advocatuur B.V.

Veugelers Advocatuur B.V. is ingeschreven in het handelsregister onder het nummer 24470623, btw nummer 821198038B01. Uitsluitend Veugelers Advocatuur B.V. geldt als opdrachtnemer. Op haar dienstverlening zijn de algemene voorwaarden van toepassing waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen.


 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening door of namens Veugelers Advocatuur B.V., ongeacht of deze dienstverlening wordt verricht in de hoedanigheid van (proces)advocaat, (juridisch en niet juridisch) medewerker, curator, executeur, vereffenaar, arbiter, bindend adviseur, mediator of anderszins. Alle opdrachten worden, met uitsluiting van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de besloten vennootschap Veugelers Advocatuur B.V.
 2. De algemene voorwaarden van Veugelers Advocatuur B.V. zijn onder meer ten behoeve van:
  • alle praktijkvennootschappen met wie Veugelers Advocatuur B.V. een managementovereenkomst heeft of heeft gehad inclusief hun bestuurders en aandeelhouders;
  • alle medewerkers, of oud medewerkers en anderen die op enigerlei wijze werkzaam zijn/waren voor, of verbonden zijn/waren aan of in dienst zijn/waren van Veugelers Advocatuur B.V. en hun erfgenamen.
 3. Iedere aansprakelijkheid van Veugelers Advocatuur B.V. is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat op grond van de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval voor rekening van Veugelers Advocatuur B.V. komt. De dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering is hoger dan het bedrag dat door De Nederlandse Orde van Advocaten is voorgeschreven.
 4. Veugelers Advocatuur B.V. zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk van tevoren overleg hebben met de desbetreffende opdrachtgever en neemt in ieder geval bij de keuze van derden de nodige zorgvuldigheid in acht. Veugelers Advocatuur B.V. is niet aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden.
 5. De uitvoering van de aan Veugelers Advocatuur B.V. verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de uitvoering van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 6. Indien de opdrachtgever de door Veugelers Advocatuur B.V. gegeven (schriftelijke) adviezen, opgestelde processtukken en/of de inhoud van andere diensten aan derden verstrekt, is de opdrachtgever jegens Veugelers Advocatuur B.V. gehouden die derde er op te wijzen dat die werkzaamheden zijn verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. De derde is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Veugelers Advocatuur B.V. niet gerechtigd van de verstrekte informatie gebruik te maken. Indien toestemming wordt gegeven, is de derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden.
 7. Bij het geven van een opdracht aan Veugelers Advocatuur B.V. aanvaardt opdrachtgever dat Veugelers Advocatuur B.V. haar tarieven kan wijzigen.
 8. Veugelers Advocatuur B.V. declareert maandelijks, waarbij een betalingstermijn geldt van veertien dagen. Veugelers Advocatuur B.V. is gerechtigd een voorschot voor (verdere) werkzaamheden te vragen. Bij gebreke van betaling binnen de gestelde termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist. De opdrachtgever is dan een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 1% van de verschuldigde hoofdsom per maand, waarbij een deel van de maand als één maand wordt gerekend. De opdrachtgever is daarbij buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter grootte van 15% van de hoofdsom, vermeerderd met de vertragingsrente.
 9. Bij niet of niet tijdige betaling van facturen, ongeacht of deze op de onderhanden zaak betrekking hebben, heeft Veugelers Advocatuur B.V. het recht de werkzaamheden op te schorten of te beëindigen. Dit laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever om de openstaande en nog te verzenden facturen tijdig te voldoen. Veugelers Advocatuur B.V. is gerechtigd het door opdrachtgever betaalde voorschot te verrekenen met niet betaalde declaraties van de opdrachtgever in de betrokken of in andere zaken.
 10. Veugelers Advocatuur B.V. heeft het recht om dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken die toebehoren aan de opdrachtgever en/of derden, zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen, indien zeven jaar of meer zijn verstreken na het afsluiten van een zaak die bij Veugelers Advocatuur B.V. in behandeling is geweest.
 11. Op alle tussen Veugelers Advocatuur B.V. als opdrachtnemer en de opdrachtgever gesloten opdrachten is de kantoorklachtenregeling van Veugelers Advocatuur B.V. van toepassing. Deze kantoorklachtenregeling wordt op verzoek kosteloos toegezonden en is te raadplegen via: http://www.veugelersadvocatuur.nl/nl/overons/klachtenregeling/
 12. Nederlands recht is exclusief van toepassing op de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Veugelers Advocatuur B.V. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter te Rotterdam.

"Keep it short and simple"